Profile            Course             Favorite    

 

 

 

 

 

                 姓名: 趙崧翔 Sung-Hsinag Chao

                 生日: 1980/04/01

       現況: 台大資工碩一

              嗜好: 睡覺+睡覺+睡覺+睡覺

      發呆+看小說(除了非常難看的小說外,來者不拒)+打球+聽音樂

  

    PS.定義什麼是難看的小說

     1.主角什麼都沒幹就好事一堆

     2.劇情只要看一小段就可以猜到

         3.小說中人物沒特色

         4.沒必要的暴力與色情

                                        5.還在想....